14 Δεκ 2010

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ.EΡΩΤ.52η : «Άλογος ων ο όφις πως διελέχθη τη Εύα;»


Πως έγινε και μιλούσε το φίδι με την Εύα αφού δεν είχε  ούτε φωνή ούτε λογική. Αυτό είναι και το αντικείμενο της 52ης ερωταποκρίσεως του Θεοδωρήτου Κύρου.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του.

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ.EΡΩΤ.52η: «Άλογος ων ο όφις πως διελέχθη τη Εύα;»
Όργανον ην αυτός του της αληθείας εχθρού. Και τούτο δεδήλωκεν ο Κύριος εν τοις θείοις Ευαγγελίοις. Ειρηκώς γαρ τοις Ιουδαίοις «Υμείς εκ του πατρός υμών του διαβόλου εστέ» επήγαγεν «Εκείνος ανθρωποκτόνος ην απ’αρχής». Ούτος τοίνυν δια του όφεως διελέχθη τη Εύα. Επειδή γαρ των αλόγων απάντων παρά του Θεού των όλων την ηγεμονίαν ειλήφεισαν, δι’ενός αυτή των υπηκόων την παγίδα προσήνεγκε, πιθανωτέραν ούτω την απάτην κατασκευάζων. 

Ότι δε και αυτόν τον δια του όφεως ενεργήσαντα, όφιν η θεία προσαγορεύει Γραφή, μάρτυς ο Ησαΐας ο προφήτης βοών «Τη ημέρα εκείνη επάξει ο θεός την μάχαιραν αυτού την αγίαν, την μεγάλην, και την ισχυράν, επί τον δράκοντα τον όφιν, τον φεύγοντα, τον εν τη θαλάσση». Και ο Κύριος δε τοις ιεροίς είρηκε μαθηταίς «Ιδού δέδωκα υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων, και σκορπίων, και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού».PG 80,129AB.

ΕΡΩΤ.52η: «Πως μιλούσε ο όφις στην Εύα αφού δεν έχει ούτε φωνή ούτε λογική;»
Όργανο ήταν ο όφις του εχθρού της αλήθειας, του διαβόλου. Και αυτό το είχε δηλώσει ο Κύριος στα θεία Ευαγγέλια. Είχε πει στους Ιουδαίους «Εσείς είστε από τον πατέρα σας τον διάβολο» αφού από αυτόν οδηγούνταν και παρακινούνταν επειδή «Εκείνος (ο διάβολος) ανθρωποκτόνος ήταν από την αρχή». 

Ο Διάβολος τον χρησιμοποίησε ως μέσον και μίλησε δια του όφεως στην Εύα. Επειδή ο Αδάμ και η Εύα από τον Θεό έλαβαν το να ηγεμονεύουν σε όλα τα άλογα (χωρίς λογική) πλάσματα, έτσι και ο διάβολος χρησιμοποίησε ένα από αυτά τα άλογα πλάσματα (τον όφη) τα οποία ήταν υπό την εξουσία  του Αδάμ και της Εύας όταν πήγε να μιλήσει μαζί της και να στήσει την παγίδα του, ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να τους κάνει να αποδεχθούν την απάτη του. 

Και η θεία Γραφή «όφιν» ονομάζει τον διάβολο που ενήργησε μέσω του όφεως όταν μιλούσε στην Εύα. Μάρτυρας ότι η θεία Γραφή τον ονομάζει «όφιν» τον διάβολο είναι ο Ησαΐας ο προφήτης που λέει «Τη ημέρα εκείνη επάξει ο θεός την μάχαιραν αυτού την αγίαν, την μεγάλην, και την ισχυράν, επί τον δράκοντα τον όφιν, τον φεύγοντα, τον εν τη θαλάσση». Αλλά και ο Κύριος στους ιερούς μαθητές του είπε « Ιδού δέδωκα υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων, και σκορπίων, και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου