20 Δεκ 2010

ΣYMEΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΦΑΛ. 5ο: «Κατὰ των Πολυθέων Ελλήνων».


Ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα των τελευταίων χρόνων είναι  η προσπάθεια αναβίωσης της Αρχαίας Ελληνικής ειδωλολατρείας και η «ανάδυση» των πάλαι ποτέ θεών, υπό των απανταχού της γης Ειδωλολατρών, σε πλείστες όσες εκφάνσεις.

Το καινούργιο μας άρθρο είναι από τον Συμεών Θεσσαλονίκης και αναφέρει τα όσα σχετικά με το θέμα , ελέγχοντας όχι τους Έλληνες ως προς την εθνικότητά τους [1] αλλά ως προς το «Πιστεύω» τους στους θεούς.

Εμείς δεν συστήνουμε στον αναγνώστη να καταπιεί αμάσητα τα όσα θα διαβάσει, αλλά τουναντίον να δώσει προσοχή στα επιχειρήματα του Συμεών θεσσαλονίκης και στα όσα λέει περί των ειδωλολατρικών ψεύτικων θεών.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφρασή του με κύριο στόχο την απόδοση του νοήματος.

ΣYMEΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΚΕΦΑΛ. 5ο : «Κατά των Πολυθέων Ελλήνων».
Αρχιερεύς. Πρόδηλος αυτών και ευέλεγκτος η απάτη, ή και λαμπρώς ισχύϊ Χριστού καταβέβληται, και ουδείς νυν ο διαμαχόμενος περί ταύτης.Δι’αλιέων γαρ την Ελλήνων μωράν σοφίαν καθείλεν ο υπέρ υμών σταυρωθείς, αυτός σοφία υπάρχων του Πατρός η ζώσα και ενυπόστατος. Όμως εξ’ών και ο Παύλος γράφει, και από της κτίσεως αυτής καταμαθείν έξεστιν, ως εις εστιν ο εν Τριάδι μόνος Θεός, και ουδείς άλλος, πλην αυτού.Ει γαρ, ως Έλληνές φασι, πολλοί εισι και διάφοροι,διάφορος άρα αυτών η τε δύναμις και ενεργεία ∙ και ου δυνατοί έσονται το παν συνέχειν ∙ και ότι ως πλήθος όντες, και στασιώδεις έσονται, και ενάντιοι τη δυνάμει, και ου θεοί.Θεός γαρ αληθής ο πάντων δεσπότης, και παντός δημιουργός, και πάντα διακυβερνάν εξισχύων.Αλλά και περιγραπτοί, ει πολλοί εισι και διάφοροι. Και ει περιγραπτοί, ασθενείς, και ου παντοδύναμοι άρα. Και το διαφόρους δε δυνάμεις έχειν ου παντοδυνάμους αυτούς δηλοί, και εκ τούτου εναντίους αλλήλους, και μαχομένους άρα.Ει δε και άρρενες και θήλειαι, ως φασίν, εισί, και κατά το γένος ηλλιοωμένοι τελούσι, και σώματα τυγχάνουσι ∙ σωμάτων γαρ το θήλυ και άρρεν ∙ και εμπαθείς, και τομή, και ρεύσις εκ τούτου, και φθορά περί τούτους, και ακαθαρσία παρ’αυτοίς και μολυσμός. Προς γαρ το γένος αυτού κινούμενος έσται έκαστος. Ει δε και αρχαί παρ’αυτοίς και πρώτοι και ύστεροι, και μετά τούτους άλλοι, ως Έλληνες φληναφούσιν, αρχήν εσχηκότες εισί.Και πως αν άρχοντες ούτοι; Η πως διοικηταί των του κόσμου; Και ει ουρανός εστιν άναρχος, ως Έλληνες ληδωρούσιν, πως ηγούνταί τινες του ουρανού, και τον ουρανόν οικούσιν οι μετά τον ουρανόν γεγονότες; Εκ τούτων και των ομοίων εστι μυκτηρίσαι τους πολλούς θεούς λέγοντες.Ει δε και τα κτίσματα θεούς υπειλήφασιν Έλληνες, καταγελαστότατοι μάλλον.Αυτά γαρ εαυτοίς μαρτυρούσι ταις ενεργείαις τε και δυνάμεσιν, ως δούλα και μερικά ταύτα και ασθενή τελούσι, και άλλοθεν έχει την δύναμίν τε και κίνησιν ∙ και μάλλον ότι και η δύναμις τούτων και κίνησις τοις ανθρώποις ημίν γνωστή.Και ουρανού κίνησιν γαρ και αστέρων ίσασιν άνθρωποι.Ουκ άρα ουρανός, η αστέρες, η τι των ορωμένων εισί θεοί, αλλά του Θεού των όλων κτίσματα, παρ’αυτού και το δύνασθαί τε και το είναι λαβόντα.Αλλ’ουδέ νοηταί τινες δυνάμεις εισί θεοί, κτίσματα δε Θεού νοερά.Και τα μεν τούτων, Θεόν ορώντα και μέλποντα, οι και λειτουργοί Θεού εισι, τα δε προαιρέσει κακίστη αποστατήσαντα τούτου, α και δαιμόνια λέλεκται, και την πλάνην τοις Έλλησιν έθηκε.PG 155,41D-44C.

ΣYMEΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΚΕΦΑΛ. 5ο : «Κατά των Πολυθέων Ελλήνων».
Ολοφάνερη είναι η απάτη στην οποία περιέπεσαν αυτοί (Έλληνες)  και εύκολα ελέγχεται, αλλά και από την ισχύ του Χριστού η απάτη έχει καταφρονηθεί και κανένας πλέον δεν υπάρχει τώρα που να διαμάχεται για αυτή.Δια των ψαράδων την μωρία της σοφίας των Ελλήνων  καθείλεν ο Χριστός που σταυρώθηκε για χάρη μας, αυτός που είναι η ζώσα και ενυπόστατη σοφία του Θεού.Όμως εξ’αυτών και ο Παύλος γράφει, αλλά και από την ίδια την κτίση μπορούμε να μάθουμε ότι είναι Ένας και Τριαδικός ο Θεός και κανένας άλλος θεός δεν υπάρχει εκτός από Αυτόν. Εάν, όπως λένε οι Έλληνες, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι θεοί, τότε είναι και διαφορετική η δύναμη και η ενέργεια που έχει ο κάθε θεός,και επομένως δεν είναι δυνατοί ώστε να συνέχουν το παν, να ελέγχουν όλη την κτίση όπως την ελέγχει ο Θεός. Το γεγονός ότι υπάρχει πλήθος θεών, είναι δυνατόν να τους κάνει να εγείρουν στάσεις και διχόνοιες μεταξύ τους αλλά και ενάντιοι ως προς τη δύναμη τους υπάρχουν ο ένας προς τον άλλον, και από όλα αυτά φαίνεται ότι δεν είναι θεοί αληθινοί. Θεός αληθινός είναι ο Δεσπότης των πάντων που δημιούργησε τα πάντα και με την ισχύ του διακυβερνά όλη την κτίση.Είναι και περιγραπτοί οι θεοί των Ελλήνων, αφού είναι πολλοί και διάφοροι θεοί. Ως περιγραπτοί που είναι, είναι και ασθενείς, και συνεπώς δεν είναι παντοδύναμοι.Το ότι δεν είναι παντοδύναμοι οι θεοί δηλώνεται από το γεγονός ότι ο καθένας τους έχει διαφορετικές δυνάμεις, αλλά και ενάντιοι είναι μεταξύ τους αφού ο καθένας έχει διαφορετικές δυνάμεις από τον άλλον θεό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να μάχονται μεταξύ τους. Εάν υπάρχουν άνδρες και γυναίκες θεοί, όπως λένε οιΈλληνες ότι υπάρχουν, τότε θα έχουν σώματα, αφού των σωμάτων ιδίωμα είναι το αρσενικό και το θηλυκό, και έτσι θα είναι και κατά το γένος τους αλλοιωμένοι.Το ότι φέρουν σώματα, σημαίνει επίσης ότι είναι εμπαθείς αφού εκ του σώματος υπάρχει η τομή και η ρεύση, η φθορά , η ακαθαρσία και ο μολυσμός.Προς το γένος αυτού κινούμενος υπάρχει ο καθένας τους.Εάν υπάρχουν μεταξύ τους και αρχές αλλά και σειρά ως προς την δημιουργία τους, πρώτοι και δεύτεροι, και μετά από αυτούς υπάρχουν άλλοι, όπως λένε οι Έλληνες, τότε οι θεοί έχουν αρχή ύπαρξης.Και πως είναι άρχοντες αυτοί oι θεοί; Η πως είναι διοικητές του κόσμου αυτοί οι θεοί;. Και εάν ο ουρανός είναι άναρχος, όπως οι Έλληνες ισχυρίζονται, πως ηγούνται του άναρχου ουρανού μερικοί από τους θεούς τους που έχουν αρχή, και μάλιστα λέγεται ότι κατοικούν στον ουρανό, αφού ο ουρανός προϋπήρχε από τους θεούς; Εκ τούτων αλλά και άλλων όμοιων  λόγων δίδεται η αφορμή να χλευσθούν όσοι λέγουν πως υπάρχουν πολλοί θεοί.Εάν οι Έλληνες υπέλαβαν τα κτίσματα ως θεούς, τότε  είναι αξιογέλαστοι.Αυτά τα κτίσματα δια των ενεργειών τους και των δυνάμεών τους μαρτυρούν τους εαυτούς τους ως δούλους, αλλά και μερικά από αυτά υπό ασθένεια τελούν, και από αλλού αντλούν τη δύναμή τους και την κίνησή τους, αφού και η δύναμή τους και η κίνηση τους είναι γνώστα στους ανθρώπους.Και η κίνηση του ουρανού καθώς και όλων των αστέρων είναι γνώστα και κατανοητά πράγματα στους ανθρώπους. Άρα δεν είναι θεός ούτε ο ουρανός, η τα αστέρια, όπως δεν είναι θεός και ότι άλλο από αυτά που βλέπει ο άνθρωπος και κατανοεί. Όλα αυτά είναι κτίσματα του Θεού και από τον Θεό έλαβαν την ύπαρξή τους όπως και το να κάνουν κάτι.Επομένως και οι νοητές δυνάμεις είναι κτίσματα νοερά και όχι θεοί.Και τα μεν των κτισμάτων που έχουν καλή προαίρεση,βλέπουν και αινούν τον Θεό, και λειτουργοί Θεού είναι, τα δε αλλά νοερά κτίσματα  λόγω της κακής προαιρέσεώς τους έχουν αποστατήσει από τον Θεό και λέγονται δαιμόνια.Αυτά τα δαιμόνια είναι που εισήγαγαν την πλάνη στους Έλληνες.


[1].Περισσότερα για τη σημασία του Όρου «Έλλην»
θα βρείτε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου