8 Απρ 2011

Πρώιμη ενασχόληση με την Αστρονομία
Πρώιμη ενασχόληση με την Αστρονομία.

Όπως είχαμε δείξει σε προηγούμενο άρθρο μας Ο λστ' Κανών της Λαοδικείας η Εκκλησία ουδόλως κατεδίκασε τα Μαθηματικά και την Αστρονομία. Αυτός ο ισχυρισμός, Νεοπαγανιστικής κυρίως προελεύσεως, θέλει τον Χριστιανισμό να στέκεται ενάντια σε κάθε Επιστήμη.

Στο σημερινό άρθρο μας θα δούμε πως η ενασχόληση με την Αστρονομία είναι πανάρχαια, τόσο πανάρχαια που υπάρχουν πληροφορίες για τον Σηθ και τους μετέπειτα απογόνους του Νώε μετά τον Κατακλυσμό. Οι πληροφορίες μας προέρχονται από δυο Χρονογράφους, τον Γεώργιο του Μοναχό και τον Μιχαήλ Γλυκά. 

Του Κυρού Μιχαήλ Γλυκά του Σικιελιώτου Βίβλος Χρονική. «Ο μέντοι Σηθ έτη ζήσας εννακόσια δώδεκα τελευτά,θεός είναι δια την αρετήν αυτού νομιζόμενος και δια το πρώτος ευρηκέναι τα Εβραϊκά γράμματα και τας των αστέρων ονομασίας.Ούτος ο Σηθ γεννά τον Ενώς, θεόν και αυτόν δια την αρετήν αυτού νομιζόμενον. Ούτος ζήσας έτη εννακόσια πέντε τελευτά. PG 158, 240B

Σχόλια κατανόησης: Στη Χρονογραφία αυτή αναφέρεται ότι ο Σηθ έζησε 912 χρόνια και πως τον νόμιζαν για θεό για δυό λόγους: 
α) λόγω της αρετής του και 
β) λόγω του ότι εφηύρε τα Εβραϊκά γράμματα και έδωσε ονόματα στα άστρα του Ουρανού.

Χρονικόν Σύντομον εκ διάφορων Χρονογράφων τε και Εξηγητών συλλεγέν και συντεθέν υπό Γεωργίου Αμαρτωλού του Μοναχού. «Ο δε Αδάμ σλ ετών ων, εγέννησε τον Σηθ.Ούτος ο Σηθ πρώτος εξεύρε γράμματα Εβραϊκά και σοφίαν και τα σημεία του ουρανού και τας τροπάς των ενιαυτών και τους μήνας και τας εβδομάδας, και τοις άστροις επέθηκεν ονόματα και τοις πέντε πλανήταις, εις το γνωρίζεσθαι υπό των ανθρώπων και μόνον και τον μεν πρώτον πλανήτην αστέρα εκάλεσεν Κρόνον, τον δε β Δίαν, τον δε τρίτον Άρεα, τον δε δ Ἀφροδίτην, τον δε ε Ἑρμῆν. Τους γαρ δύο φωστήρας, ήλιον και σελήνην εκάλεσεν ο Θεός.Σηθ δε ων ετών σε ἐγέννησε τον Ενώς, ος «ήλπισεν επικαλείσθαι το όνομα Κυρίου.» Μετά δε τον κατακλυσμόν Καϊνάν ο υιός Αρφαξάδ συνέγραψε την αστρονομίαν, ευρηκώς την του Σηθ και των αυτού τέκνων την ονομασίαν και των αστέρων, εν πλακί λιθίνη γεγραμμένην. Ήσαν δε Σηθ έγγονοι προμυηθέντες άνωθεν την μέλλουσαν έσεσθαι φθοράν των ανθρώπων. Και ποιήσαντες δύο στήλας, μίαν μεν λιθίνην, ετέραν δε πλινθίνην [ενεκόλαψαν αυ] ταις τα εκ του πάππου αυτών Σηθ εκτεθέντα ουράνια πάντα ταύτα, λογισάμενοι, ότι, ει μεν δι’ ύδατος ο κόσμος κατεφθάρη, η λιθίνη στήλη μενεί και τα εν αυτή γεγραμμένα· ει δε δια πυρός, η πλινθίνη σωθήσεται πυρουμένη πλείον, και τα εν αυτή γεγραμμένα, ήτις στήλη μετά τον κατακλυσμόν εις το Σίριδος όρος έμεινε, και έστιν έως άρτι, ως φησιν Ιώσηπος». PG 110,052C

Σχόλια κατανόησης: Εδώ η δεύτερη Χρονογραφία συμπληρώνει την πρώτη. Μας λέει πως ο Σηθ ήξερε τα Εβραϊκά γράμματα, τα σημεία του Ουρανού, την αλλαγή του χρόνου, τους μήνες και τις εβδομάδες. Έδωσε ονόματα στα άστρα αλλά και στους 5 πλανήτες ώστε να αναγνωρίζονται από τους ανθρώπους. Τον πρώτο αστέρα τον κάλεσε Κρόνο, τον δεύτερο Δία, τον τρίτο Άρεα, τον τέταρτο Αφροδίτη και τον πέμπτο Ερμή.Μετά τον Κατακλυσμό ο Καϊνάν ο γιός του Αρφαξάδ συνέγραψε την Αστρονομία έχοντας βρει τις ονομασίες που έδωσε ο Σηθ. Οι εγγονοί του Σηθ ξέροντας πως θα επέλθει καταστροφή, έφτιαξαν δυό στήλες, μια λίθινη και μια πλίθινη. Είχαν σκεφτεί πως αν ο κόσμος καταστραφεί με νερό τότε θα μείνει η λίθινη στήλη σώα, αν καταστραφεί με φωτιά τότε θα μείνει σώα η πλίνθινη στήλη. Μετά τον Κατακλυσμό έμεινε στο όρος της Σίριδος η στήλη και είναι μέχρι σήμερα εκεί (την εποχή του συγγραφέα) όπως λέγει ο Ιωσηπος.

Κοιτάζοντας με ένα πιό κριτικό βλέμμα τα όσα αναφέρουν οι Χρονογράφοι θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Η αξία αυτής της αναφοράς σε Αστρονομικές ενασχολήσεις δεν έγκειται στο αν είναι αληθή ή ψευδή αυτά που γράφουν οι Χρονογράφοι. Aυτό δεν είναι η ουσία του θέματος

β) Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κρατήσουμε αναφορικά με το κείμενο, παρά τις όποιες πληροφορίες του, είναι η στάση των Χρονογράφων σχετικά με την ενασχόληση ορισμένων προσώπων της Αγίας Γραφής με την Αστρονομία. Αυτή η ενασχόληση με την Αστρονομία δεν στιγματίζεται ως αρνητική απο τους Χρονογράφους. Θεωρείται ως επίτευγμα.

http://thematorthodoxtheolog.blogspot.gr/2011/04/blog-post.html

1 σχόλιο: