Σελίδες

3 Ιαν 2011

«Πίστευε και μη ερεύνα;» MEΡΟΣ Α'


«Πίστευε και μη ερεύνα;» 
MEΡΟΣ Α'

Κλασικό επιχείρημα των κάθε είδους Εκκλησιομάχων είναι η γνωστή φράση «πίστευε και μη ερεύνα», την οποία αποδίδουν στην Εκκλησία ισχυριζόμενοι πως η τελευταία δια των Πατέρων της, αποτρέπει την έρευνα επειδή θέλει οι πιστοί της να μην έχουν ερευνήσει το παραμικρό.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν παρουσιάσει τα διάφορα blogs επίμαχες φράσεις που αναφέρονται στην μη έρευνα, χωρίς όμως να προσδιορίζουν τι σημαίνει αυτή η φράση, σε ποιό πεδίο αναφέρεται, σε ποιό είδος γνώσεως, και ποιά είναι τα όρια της στον Χριστιανισμό.

Εμείς, ως είθισται, θα αφήσουμε τις απόψεις μας κατά μέρος και θα σας παρουσιάσουμε μόνον τρία (3) αποσπάσματα από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, όπου θα δείτε «ιδίοις όμμασι», πως η φράση αυτή κακοποιείται από τα διάφορα blogs που μεταχειρίζονται τον λόγο τούς «προς εξαπάτην των απλουστέρων».

Στο πρώτο άρθρο μας, αυτής της ενότητας, θα σας δείξουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ΔΕΝ προτρέπει στους Ορθόδοξους να μην ερευνούν, αλλά αντίθετα, ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να ερευνούν και να διαβάζουν και τα έργα των «έξω σοφών» δηλ.των εθνικών.

Ακολουθεί το κείμενο και η ελεύθερη μετάφραση του με επεξηγηματικές προσθήκες για καλύτερη κατανόηση του νοήματος.


ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Διαλεκτικά: 
«Περί γνώσεως».

«Ουδέν της γνώσεώς εστι τιμιώτερον‧ ει γαρ η γνώσις φως εστι ψυχής λογικής, τούμπαλιν η άγνοια σκότος. Ως γαρ η του φωτός στέρησις σκότος εστίν, oύτω και η της γνώσεως στέρησις λογισμού σκότος εστίν ‧ αλόγων μεν γαρ η άγνοια ίδιον, λογικών δε η γνώσις. 

Ω τοίνυν μη πάρεστι γνώσις, γνωστικώ κατά φύσιν όντι και επιστημονικώ, ούτος κατά φύσιν ων λογικός εξ αμελούς και ραθύμου ψυχής αλόγων εστί χείρων‧ γνώσιν δε φημι την αληθή των όντων γνώσιν. Ει δε των όντων αι γνώσεις, η ψευδής γνώσις ως του μη όντος ούσα γνώσις άγνοια μάλλον ήπερ γνώσις εστι ‧ το γαρ ψεύδος έτερον ουδέν η το μη ον καθέστηκεν. 

Επειδή τοίνυν ου γυμνή τη ψυχή ζώμεν, άλλ’ ώσπερ υπό παραπετάσματι τω σαρκίω καλυπτόμενη ημών η ψυχή, νουν μεν ορώντα και γνωστικόν οίον οφθαλμόν κέκτηται και δεκτικόν της των όντων γνώσεως και επιστήμης, ουκ οίκοθεν δε την γνώσιν και την επιστήμην έχει, άλλα δείται του διδάξοντος, προσέλθωμεν τω αψευδεί διδασκάλω τη αλήθεια —Χριστός δε εστιν η ενυπόστατος σοφία τε και αλήθεια, εν ω πάντες εισίν οι θησαυροί της γνώσεως οι απόκρυφοι, ος εστιν η του Θεού και Πατρός σοφία και δύναμις— και της φωνής αυτού δια των θείων γραφών ακούσωμεν και μάθωμεν την πάντων των όντων γνώσιν την αληθή. 

Προσερχόμενοι δε επιμελώς και ειλικρινώς προσίωμεν, μη αμβλύνοντες ημών το νοερόν της ψυχής όμμα τοις πάθεσι‧ μόλις γαρ αν καθαρωτάτω και διειδεστάτω οφθαλμώ τρανώς ενατενίσαι τις τη αληθεία δυνήσεται. 

Ει δε το εν ημίν φως ήτοι ο νους σκότος, το σκότος πόσον; Όλη ουν ψυχή και πάση διανοία προσέλθωμεν. Ως γαρ αδύνατον οφθαλμόν συχνώς περιστρεφόμενον και περιαγόμενον τρανώς ενατενίσαι τω ορατώ, αλλά δει προσεχές το όμμα ενερείσαι τω βλεπομένω, ούτω πάσαν λογισμού ζάλην αποσεισάμενοι αύλως προσέλθωμεν τη αληθεία. 

Προσερχόμενοι δε και μέχρι της πύλης φθάνοντες μη αρκεσθώμεν, άλλ’ ευτόνως κρούσωμεν, ως αν ανοιχθείσης ημίν της του νυμφώνος θύρας ίδωμεν τα εν αυτώ κάλλη. Πύλη μεν ουν εστι το γράμμα, ο δε εντός της πύλης νυμφών το κεκρυμμένον υπ’αυτό των νοημάτων κάλλος ήτοι της αληθείας πνεύμα. 

Ευτόνως κρούσωμεν, αναγνώμεν άπαξ, δις, πολλάκις, και όντως ορύσσοντες τον θησαυρόν της γνώσεως ευρήσομεν και τον πλούτον κατατρυφήσομεν. Ζητήσωμεν, ερευνήσωμεν, ανακρίνωμεν, ερωτήσωμεν «πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται». 

Και «επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελεί σοι, τους πρεσβυτέρους σου εν γνώσει και ερούσί σοι». Εάν ουν ώμεν φιλομαθείς, εσόμεθα και πολυμαθείς‧ αλωτά γαρ επιμελεία και πόνω γίνεσθαι πέφηκεν άπαντα και προ πάντων και μετά πάντα τη τον δίδοντος Θεού χάριτι.

Επειδή δε φησιν ο θείος απόστολος ‧ «πάντα δοκιμάζοντες το καλόν κατέχετε», ερευνήσωμεν και των έξω σοφών τους λόγους.

Ίσως τι και παρ’αυτοίς των αγωγίμων ευρήσομεν και τι ψυχωφελές καρπωσόμεθα ‧ πας γαρ τεχνίτης δείται και τινων οργάνων προς την των αποτελουμένων κατασκευήν. Πρέπει δε και τη βασιλίδι άβραις τισίν υπηρετείσθαι. 

Λάβωμεν τοίνυν τους δούλους της αληθείας λόγους και την κακώς αυτών τυραννήσασαν ασέβειαν απωσώμεθα και μη τω καλώ κακώς χρησώμεθα, μη προς εξαπάτην των απλουστέρων την τέχνην των λόγων μεταχειρισώμεθα, αλλ’ ει και μη δείται ποικίλων σοφισμάτων η αλήθεια, προς γε την των κακομάχων και της ψευδωνύμου γνώσεως ανατροπήν τούτοις αποχρησώμεθα.

Εκ τούτων τοίνυν την αρχήν ποιησώμεθα ως στοιχείων και τοις έτι δεομένοις γάλακτος αρμοζόντων Χριστόν τον του Θεού ενυπόστατον Λόγον αρωγόν επικεκλημένοι «παρ’ ου πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα δίδοται τέλειον». 

Έσται δε σκοπός τοις εντυγχάνουσι προς το μακάριον τέλος καθορμισθήναι τον νουν τούτο δε εστι το δια των αισθήσεων αναχθήναι προς την υπέρ πάσαν αίσθησιν και κατάληψιν, δς εστίν ο των πάντων αίτιος και ποιητής και δημιουργός. «Εκ γαρ καλλονής των οικείων κτισμάτων αναλόγως ο γενεσιουργός κατοπτεύεται», και «τα αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται». 

Ακενοδόξω τοίνυν και ταπεινώ φρονήματι της γνώσεως εφιέμενοι του ποθουμένου τευξόμεθα‧ «ου γαρ δύνασθε πιστεύειν εις εμέ», έφη Χριστός η αλήθεια, «δόξαν παρά ανθρώπων λαμβάνοντες», και «πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται». 
PG 94,529A- 532D.


ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 
Διαλεκτικά: «Περί γνώσεως»

«Τίποτα δεν είναι πολυτιμότερο από τη γνώση, εφόσον αυτή είναι φως της λογικής ψυχής, ενώ το αντίθετό της η άγνοια, είναι σκοτάδι. Όπως η στέρηση του φωτός είναι σκότος, έτσι και στέρηση της γνώσεως είναι σκοτάδι του λογισμού, επειδή η άγνοια είναι ίδιον των αλόγων, ενώ των λογικόν είναι ίδιον η γνώση.

Σε όποιον δεν υπάρχει η γνώση, ενώ κατά τη φύση έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και να μαθαίνει κατά τρόπο επιστημονικό, αυτός λοιπόν που υπάρχει κατά τη φύση του λογικός, καταντάει να είναι χειρότερος από τα άλογα όντα εξαιτίας τής αμέλειας και της ραθυμίας της ψυχής του.

Ως γνώση εννοώ την αληθινή γνώση των όντων. Αν είναι των όντων οι γνώσεις, τότε η ψεύτικη γνώση που είναι η γνώση του μη όντος, μάλλον άγνοια είναι παρά γνώση, επειδή το ψέμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μη ον.

Επειδή δεν ζούμε με γυμνή την ψυχή, αλλά όπως ακριβώς η ψυχή μας καλύπτεται από το παραπέτασμα (σώμα), αυτή η ψυχή έχει νου που βλέπει και γνωρίζει και αφομοιώνει τη γνώση, όπως ακριβώς το μάτι είναι δεκτικό της γνώσεως των όντων και της επιστήμης, έτσι και η ψυχή δέν έχει από τον εαυτό της αυτή τη γνώση, αλλά χρειάζεται για να την αποκτήσει αυτόν που θα τη διδάξει.

Έτσι λοιπόν ας πλησιάσουμε τον αληθινό και αψευδή διδάσκαλο τον Χριστό που είναι η σοφία του Θεού η ενυπόστατη και η αλήθεια, στον οποίο βρίσκονται πάντες οι θησαυροί της γνώσεως οι κρυμμένοι. Αυτός (ο Χριστός) είναι η σοφία του Πατρός και η δύναμις. 

Ας ακούσουμε τη φωνή του μέσω των θείων Γραφών, ώστε να μάθουμε τη γνώση των πάντων (όντων) την αληθινή.

Ας τον πλησιάσουμε τον δάσκαλο (τον Χριστό) με ειλικρίνεια και επιμέλεια, αποφεύγοντας να αμβλύνουμε – εξασθενίσουμε το νοερό μάτι της ψυχής μας με τα πάθη, γιατί μόλις που θα μπορέσει κάποιος να δει και να ατενίσει την αλήθεια με καθαρό μάτι. 

Αν το φως μέσα μας είναι σκοτάδι τότε το σκοτάδι πόσο είναι; Ας πλησιάσουμε με όλη την ψυχή και τη διάνοιά μας.

Όπως δεν είναι δυνατόν να δει τα ορατά το μάτι που συνεχώς περιστρέφεται, αλλά είναι αναγκαίο να κοιτάξει με προσοχή τα ορατά για να τα δει, έχοντας διώξει κάθε ζάλη του λογισμού, έτσι αύλως και χωρίς υλικές επιρροές ας πλησιάσουμε κι εμείς την αλήθεια.

Αφού πλησιάσουμε και φτάσουμε ως την πύλη, δεν πρέπει να αρκεσθούμε στο γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά με δύναμη να χτυπήσουμε (την πύλη) για να δούμε όλα τα κάλλη που υπάρχουν εντός της πύλης. Πύλη είναι το γράμμα και ο εντός της πύλης νυμφώνας είναι το κρυμμένο από το κάλλος των νοημάτων, δηλαδή το πνεύμα της αλήθειας. 

Με δύναμη να χτυπήσουμε, και ας αναγνώσουμε μία φορά, δυό φορές, η πολλές φορές, και σκάβοντας τον θησαυρό της γνώσεως θα βρούμε τον θησαυρό και τον πλούτο του θα απολαύσουμε.

Ας ζητήσουμε, ας ερευνήσουμε, ας δοκιμάσουμε, ας ρωτήσουμε «γιατί όποιος ζητάει λαμβάνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά του ανοίγεται». Και «ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου το μάθει, τους πρεσβύτερους και σου το πουν». 

Εάν λοιπόν είμαστε φιλομαθείς, θα γίνουμε και πολυμαθείς, επειδή τα πάντα μπορούν να κατακτηθούν με επιμέλεια και πόνο (κόπο) και προ πάντων και μετά πάντα με τη χάρη του Θεού που χαρίζει σε εμάς.

Επειδή ο θείος Απόστολος Παύλος λέγει «να εξετάζετε τα πάντα και να κρατάτε το καλό», έτσι και εμείς ας ερευνήσουμε τους λόγους των έξω σοφών (εθνικών).

Ίσως εξετάζοντας τα έργα τους να καρπωθούμε κάτι χρήσιμο και ψυχωφελές, αφού και κάθε τεχνίτης χρησιμοποιεί κάποια όργανα – εργαλεία για να φτιάξει κάποια κατασκευή. Έτσι και την βασίλισσα πρέπει να την υπηρετούν κάποιες υπηρέτριες.

Ας πάρουμε κι εμείς τους λόγους (των έξω σοφών) που υπηρετούν την αλήθεια και ας αφήσουμε την ασέβεια που με κακό τρόπο τους τυραννούσε- εξουσίαζε.

Ας μην χρησιμοποιήσουμε το καλό κακώς. Να μην χρησιμοποιήσουμε προς εξαπάτηση των απλών ανθρώπων την τέχνη των λόγων, αλλά, αν και δεν έχει ανάγκη η αλήθεια από ποικίλα σοφίσματα και συλλογισμούς, ας τους χρησιμοποιήσουμε προς ανατροπή των κακομάχων και της ψευδώνυμου γνώσεως.

Ας αρχίσουμε από αυτά τα στοιχεία που αρμόζουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα (αυτοί που είναι στην αρχή), επικαλούμενοι ως αρωγό τον Κύριο Ιησού Χριστό τον ενυπόστατο λόγο του Θεού από τον οποίο «δίνεται πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον».

Ας γίνει σκοπός αυτών που ενδιαφέρονται για όλα αυτά, και άς στρέψουν τον νου τους προς το μακάριο τέλος, και αυτό είναι η αναγωγή δια των αισθήσεων προς την υπέρ πάσα αίσθηση και κατάληψη πραγματικότητα, προς τον Θεό, που είναι ο δημιουργός και η αιτία των όλων.

«Από την ομορφιά των κτισμάτων (του Θεού) κατ’αναλογία γίνεται ορατός και ο δημιουργός τους» και «τα αόρατα του Θεού από κτίσεως κόσμου, γίνονται ορατά νοούμενα από τα κτίσματα».

Επιθυμώντας τη γνώση με ταπεινό φρόνημα και χωρίς κενοδοξία, θα πετύχουμε το ποθούμενο. «Δεν μπορείτε να πιστεύετε σε εμένα» είπε ο Χριστός η αλήθεια «αν θέλετε να λάβετε δόξα από τους ανθρώπους», και «όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί».

ΠΗΓΗ: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας...«Πίστευε και μη ερεύνα;» MEΡΟΣ Α'

Δείτε και...
«Πίστευε και μη ερεύνα;» ΜΕΡΟΣ Β'17 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για το άρθρο. Έχω μία απορία στην οποία αν μπορούσατε να με φωτήσετε θα ήταν πραγματικά μεγάλη βοήθεια για την αναζήτησή μου.
  Ψάχνω εδώ και πολύ καιρό να βρώ όλες τις ψαλμωδίες του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού καθός και τα βιβλία που έχει γράψει αλλα δέν κατάφερα ποτέ να τα βρώ έντυπα. Παρακαλώ εάν γνωρίζετε κάποιον εκδοτικό οίκο που τα έχει εκδόσει ή κάποιο βιβλιοπωλείο που μπορώ να ανατρέξω και να τα ζητήσω να μου το μνημονεύσετε.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων,
  Ιωαννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Oρισμένα από τα έργα του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού μεταφρασμένα και σχολιασμένα θα τα βρείτε εδώ

  http://www.pournarasbooks.gr/frontend/book.php?bookid=131

  http://www.pournarasbooks.gr/frontend/book.php?bookid=269

  Τηλ. εκδοτή 2310-270941

  Χωρίς μετάφραση θα τα βρείτε στο τηλέφωνο εδώ
  Τηλ. εκδότη 210-5243400

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε να μου απαντήσετε. Τα δύο βιβλία που παραθέτετε καθώς και το "Εκδοσις αΑκριβής ορθοδόξου πίστεως" επίσης απο τις εκδόσεις "Πουρνάρας", είναι τα μοναδικά βιβλία του αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού που κατάφερα να βρώ μετά απο εκτενή αναζήτηση στο διαδύκτιο.
  Θα προτιμούσα κάποια βιβλία με τα κείμενά του και τους ύμνους του αυτούσια χωρίς μετάφραση καθώς η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο άγιος Ιωάννης δέν είναι και τόσο δυσπρόσιτη. Για να είμαι ειληκρινής, τα βιβλία του αγίου Ιωάννη είναι τόσα πολλά (Δογματικά, Αντιρρητικά, Απολογητικά, Ηθικά, Ομιλίες, Ερμηνευτικά, Αγιολογικά, Υμνογραφικά) που περίμενα να είναι πολύ εύκολο να τα βρεί κανείς για να τα αγοράσει, αλλα παραδόξως ισχύει το αντίθετο.

  Αν δεν κάνω λάθος το τηλέφωνο που αναρτήσατε είναι του κέντρου πατερικών εκδόσεων. Δέν έχω επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά με μία γρήγορη αναζήτηση στην ιστοσελίδα του κέντρου, διαπίστωσα οτι εκδίδουν μονάχα μία πολύτομη σειρά Ελληνικής πατρολογίας και όχι μεμονομένα βιβλία του κάθε συγραφέα.

  Παρακαλώ άν γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο για την έκδοση των έργων ή/και των ύμνων του αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού να μοιραστεί την γνώση αυτή μαζί μας. Θα ήταν μία μεγάλη βοήθεια για εμένα.

  Ευχαριστώ πολύ,
  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν ενδιαφέρεστε για κριτικές εκδόσεις των κειμένων του Δαμασκηνού, κείμενο μόνο χωρίς μετάφραση, η καλύτερη έκδοση είναι η έκδοση του Β. Kotter. Οι τόμοι, βέβαια, είναι πανάκριβοι. Εάν θέλετε κείμενο και μετάφραση, εκτός από τα δύο βιβλία που υπάρχουν στις εκδόσεις Πουρναρά,σε μετάφραση Νίκου Ματσούκα, μπορείτε να βρείτε όλα τα κείμενα του Δαμασκηνού στη σειρά της Ε.Π.Ε. (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας), εκδόσεις Μερετάκη, "Το Βυζάντιον". Πολύ καλές μεταφράσεις και εξίσου καλές οι εισαγωγές. Επίσης, στις Πρότυπες Θεσσαλικές εκδόσεις υπάρχει, σε μετάφραση δική μου, το κείμενου του Δαμασκηνού, Περί Θεού και θεανθρώπου, στο οποίο περιέχονται τα Τριαδολογικά και Χριστολογικά κεφάλαια της Έκδοσης, μαζί με κάποια άλλα κείμενα του Δαμασκηνού, ίδιου περιεχομένου.
  Ιωάννης Πλεξίδας, δρ Βυζαντινής Φιλοσοφίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ Δρ. Πλεξίδα,

  Σας ευχαριστώ απο καρδιάς για την βοήθειά σας στην αναζήτησή μου. Όντως οι τόμοι του Βonifatius Kotter είναι πολύ ακριβοί. Ωστόσο σκέπτομαι να ανατρέξω στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου στο οποίο σπουδάζω για να μπορέσω τουλάχιστον να τους διαβάσω εφόσον λόγου κόστους δέν μπορώ να τους αποκτήσω.

  Απο τις εκδόσεις Μερετάκη "Το Βυζάντιον", έχω καταφέρει μόνο να βρώ το βιβλίο "Ιωάννου Δαμασκηνού τ.1 (ΕΠΕ) Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Τόμος 1" στο διαδύκτιο αλλα φαντάζομαι οτι θα υπάρχουν περισσότερα βιβλία του στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων. Σας παρακαλώ εάν γνωρίζετε κάποιο βιβλιοπωλείο με το οποίο συνεργάζεται ο εν λόγω εκδοτικός οίκος και στο οποίο θα μπορούσα να βρώ όλα τα έργα του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού να το μοιραστείτε μαζί με εμένα και όσους αναγνώστες της ιστοσελίδας ενδιαφέρονται.

  Απο μία γρήγορη ματιά στο διαδύκτιο είδα οτι στο βιβλίο σας Περί Θεού και Θεανθρώπου περιέχονται μόνο επιλεγμένα κεφάλαια του "Εκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως" και δυστυχώς αυτή την περίοδο ενδιαφέρομαι για ολοκληρωμένα αυτούσια βιβλία του Αγίου (πιθανώς και με σχόλια). Παρ'όλα αυτά θα με ενδιέφερε να ρίξω μία ματιά και στο υλικό που παρουσιάζεται σε αυτή την σειρά βιβλίων και σας ευχαριστώ για ακόμη μία φορά που το μοιραστήκατε μαζί μου.

  Νοιώθω υπόχρεος στην προθυμία σας να με βοηθήσετε απαντώντας στα ερωτήματά μου και βοηθώντας με στην προσωπική μου αναζήτηση.

  Με μεγάλο σεβασμό στο προσωπό σας,
  Ιωάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να προσθέσω ότι, σε περίπτωση που θέλετε να "κατεβάσετε" σε ψηφιακή μορφή τους τρεις τόμους της Ελληνικής Πατρολογίας με τα έργα του Δαμασκηνού, μπορείτε να τους βρείτε ως εξής:

  Τόμος 94 (επιλέξτε τη μορφή PDF

  Τόμος 95 (επιλέξτε τη μορφή PDF

  Τόμος 96 (επιλέξτε τη μορφή PDF


  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ Παναγιώτη,

  Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σου. Απο ότι βλέπω οι τόμοι 94, 95, 96 της Ελληνικής Πατρολογίας περιλαμβάνουν ολόκληρο το έργο του Αγίου Ιωάννη και για αυτό μάλλον θα τους προτιμήσω. Απο ότι είδα στα pdf που μου έστειλες, τα κείμενα του Αγίου Ιωάννη είναι μεταφρασμένα στα Γαλικά και όχι στα νέα Ελληνικά (εκτός του προτότυπου που είναι στα Ελληνικά φυσικά). Γνωρίζετε εάν συμβαίνει το ίδιο και στα έντυπα βιβλία της Ελληνικής πατρολογίας; Γνωρίζετε εάν περιλαμβάνεται μετάφραση στα νέα Ελληνικά ή και σχόλια;
  Δυστυχώς επειδή δέν μπορώ να αποκτήσω ολόκληρη την συλλογή των 161 τόμων της Ελληνικής Πατρολογίας, το κόστος που καλούμαι να πληρώσω για κάθε τόμο είναι 38 ευρώ και όχι 22 αλλα νομίζω οτι ακόμη και αυτή η τιμή είναι λογική εάν περιέχονται όλο το έργο που αναζητώ σε 3 τόμους.

  Επίσης ο μόνος τρόπος να αποκτήσω τους τόμους απο ότι φαίνεται είναι μέσω του διαδυκτίου, που σημαίνει οτι δέν υπάρχη περίπτωση να τους βρώ σε κάποιο βιβλιοπωλείο ωστε να ρίξω μία ματιά και κατα συνέπεια σας ευχαριστώ πολύ για τα pdf που μου στείλατε. Παρόλα αυτά δέν κατάλαβα εάν αυτά τα pdf είναι ακριβής αντιγραφή των τόμων της Ελληνικής πατρολογίας, ή αντιγραφή των αντίστοιχων τόμων της εγκυκλοπαίδειας στην Γαλλική τους έκδοση.

  Επίσης αναρτήσατε μία διεύθυνστη στην οποία μπορώ να βρώ τους τίτλους των έργων που περιλαμβάνουν αυτοί οι τρείς τόμοι, αλλά δυστυχώς η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν φαίνεται να λειτουργεί και αναρωτιόμουν μήπως έγινε κάποιο λάθος.

  Νοιώθω υπόχρεος σε όλους σας και σας ευχαριστώ για την βοήθεια που συνεχίζετε να μου προσφέρετε.

  Με αγάπη,
  Ιωάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Παρακαλώ Ιωάννη.

  Ο Ζακ Πωλ Μιν (Migne) ήταν μεν Γάλλος ιερωμένος και εκδότης, όμως κατά τη συνήθεια της εποχής του (19ος αιώνας) ολόκληρη η Patrologia Craeca (Ελληνική Πατρολογία) είναι τυπωμένη σε στήλες (κάθε σελίδα δύο στήλες) από τις οποίες η μία περιέχει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο και η άλλη τη λατινική μετάφραση.

  Για τα 38 ευρώ έχεις δίκιο. Οι τρεις τόμοι θα κοστίσουν 114 ευρώ.

  Επειδή πρόκειται για φωτογραφικές ανατυπώσεις, δεν θα βρεις στους τόμους αυτούς ούτε νεοελληνική μετάφραση ούτε επιπλέον σχόλια στα ελληνικά. Εάν τελικά αγοράσεις τους τρεις τόμους, θα πρέπει να περιμένεις να δεις ακριβώς την εμφάνιση που είδες στα τρία PDF αρχεία στα οποία σε παρέπεμψα (η μόνη προσθήκη που υπάρχει, νομίζω πως είναι οι πίνακες με ευρετήρια αγιογραφικών εδαφίων στο τέλος κάθε τόμου).

  Για να βρεις τους τόμους αυτούς σε βιβλιοπωλείο ώστε να τους δεις από κοντά, μου φαίνεται δύσκολο. Πρόκειται για βιβλία που αν τα θελήσει κάποιος θα τα παραγγείλει. Δεν είναι και τόσο "εμπορικά" βιβλία ώστε να τα έχει κάποιος να του πιάνουν χώρο στα ράφια του. Το πολύ να βρεις μερικούς τυχαίους τόμους για δείγμα αν έχει.

  Η διεύθυνση που δεν δούλεψε, σε εμένα δουλεύει μια χαρά. Ίσως φταίει κάτι στις ρυθμίσεις του browser.
  Για πιο σίγουρη μετάβαση, μπορείς να κάνεις κλικ ΕΔΩ:

  Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων (με την επιλογή "Αποθήκευση Εγγράφου" μπορείς να "κατεβάσεις" το βιβλίο σε μορφή PDF στον υπολογιστή σου και να το κρατήσεις. Είναι ένα μνημειώδες έργο, απαραίτητο για κάθε έναν που χρησιμοποιεί την Ελληνική Πατρολογία. Νομίζω ότι πωλείται και σε έντυπη μορφή από τον οίκο που δίνει την Ελληνική Πατρολογία).


  Σε περίπτωση που ο παραπάνω δεσμός δεν δουλέψει, μπορείς να μεταβείς στην ψηφιακή βιβλιοθήκη "Ανέμη":
  http://anemi.lib.uoc.gr

  και με τη φόρμα αναζήτησης (αριστερά) να ψάξεις για τους όρους:

  "Σχολάριος, Δωρόθεος"

  ή για το:

  "Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων"


  Αν χρειαστείς κάτι άλλο άφησε μήνυμα.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αν και περιλαμβάνεται το σύνολο του έργου του αγίου Ιωάννη στη έκδοση της Ελληνικής Πατρολογίας, με στεναχωρεί το γεγονός οτι δέν υπάρχει τουλάχιστον μία μετάφραση στην ΝεοΕλληνική γλώσσα άν όχι και κάποια σχόλια. Επιπλέον η Λατινική μετάφραση δέν μου χρησιμεύει καθόλου και άρα απο ότι καταλαβαίνω η εν λόγω έκδοση δέν είναι αυτό που ψάχνω.
  Πραγματικά έχω παραξενευτεί πολύ με το γεγονός οτι προσπαθώ να βρώ όλα τα έργα του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού μαζί με μία μετάφραση στα νέα Ελληνικά και δέν μπορώ να τα βρώ πουθενά. Είναι πολύ παράξενο που ούτε ένας εκδοτικός οίκος δέν εκδίδει το σύνολο του έργου για να το παρέχει στον κόσμο την ώρα που σχεδόν όλοι εκδίδουν βιβλία της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας για παράδειγμα.

  Τελικά απο ότι κατάλαβα οι μόνες μου λύσεις μέχρι στιγμής είναι 2- βιβλία του δαμασκηνού που εκδίδει ο οίκος "πουρνάρας", δύο βιβλία απο τις εκδόσεις "Παπαζήσης", και ένα δύο βιβλία της σειράς Έλληνες πατέρες της Εκλησσίας απο τις εκδόσεις Μερετάκη "Το βυζάντιο". Δηλαδή με άλλα λόγια το σύνολο του έργου του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού μαζί με μία στοιχειώδη μετάφραση στα νέα Ελληνικά και ίσως και κάποια σχόλια δέν μπορώ να το βρώ με κανέναν τρόπο. Έχω αρχίσει να σκέπτομαι να το αγοράσω στα Αγγλικά, καθότι έχω βρεί αρκετά του βιβλία σε βιβλιοπωλέια στο Λονδίνο όπου ζώ. Παρ'όλα αυτά θα τα προτιμούσα στο προτότυπο καθότι η ποίηση του Αγίου Ιωάννη είναι συναρπαστική στην Ελληνική γλώσσα.

  Με αγάπη,
  Ιωάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τα βιβλία της σειράς Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας με τα έργα του Ιωάννη Δαμασκηνού δεν είναι 1-2 αλλά ΔΩΔΕΚΑ! Και τα δώδεκα περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση (σε αντικριστές σελίδες) και κάποια βασικά σχόλια όπου κρίνεται απαραίτητο καθώς και αναφορές εδαφίων.

  Εξαιρετικά χρήσιμη σειρά. Βεβαίως, επειδή είναι "δερματόδετα" κοστίζουν περίπου 25-27 ευρώ ο τόμος, άρα, όλα μαζί κοστίζουν περίπου 300 ευρώ.

  Θα ήταν αδύνατον άλλωστε να κοστίζει λιγότερο ένα τόσο δαπανηρό έργο. Εκτός από τον πρώτο τόμο που εκδόθηκε το 1976, οι άλλοι 11 χρειάστηκαν 6 χρόνια για να ολοκληρωθούν (1991-1996).

  Η σειρά του Δαμασκηνού ονομάζεται "Άπαντα", βεβαίως δεν έχω κάτσει να εξετάσω αν περιέχει όλα ανεξαιρέτως τα έργα του. Όμως, περιέχει όλα τα σημαντικά έργα του και από τους τρεις τόμους της Πατρολογίας: 94, 95 και 96.

  Αν αναζητάς πρωτότυπο και νεο-ελληνική μετάφραση, αυτή είναι η μοναδική και πλήρης σειρά που υπάρχει.

  Μόλις συγκεντρώσεις τα χρήματά σου, μπορείς να πας π.χ. στο βιβλιοπωλείο "ο Σωτήρ" στη Σόλωνος και να τα πάρεις. Εκεί σχεδόν πάντα έχουν την πλήρη σειρά Ε.Π.Ε. Ακόμα καλύτερα βεβαίως μπορείς να τα παραγγείλεις από ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που μπορεί να σου κάνουν και 10% έκπτωση και να τα πληρώσεις περίπου 270 ευρώ και θα έχεις όλο το έργο του αγίου Ιωάννη στα χέρια σου.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ Παναγιώτη,

  Σε ευχαριστώ πολύ για ακόμη μία φορά για την βοήθειά σου. Αυτή πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Άν και μου είναι δύσκολο να αγοράσω όλους τους τόμους μαζί λόγω του οτι δέν έχω τόσα χρήματα άμεσα, θα μπορούσα να αγοράσω έναν τόμο και αργότερα έναν ακόμη και πάει λέγοντας. Μήπως ξέρεις κάποια σελίδα μέσω της οποίας θα μπορούσα να παραγγείλω έναν τόμο διαδυκτιακά;

  Ευχαριστώ,
  Ιωάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το βιβλιοπωλείο "Πολιτεία" για παράδειγμα έχει ένα αξιόλογο και ενημερωμένο κατάστημα στην Αθήνα και πάντα έχει αρκετά καλές τιμές.

  Παρακαλώ, να' σαι καλά.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και από το http://www.greekbooks.gr έχω αγοράσει.

  Να προσθέσω ότι ενδεχομένως να μην βρεις στις σελίδες τους ακριβώς τους τόμους αυτούς καταχωρισμένους.

  Τις περισσότερες φορές για τέτοιου είδους "μη εμπορικά" βιβλία, επικοινωνώ πρώτα μαζί τους, τους λέω τι ακριβώς ψάχνω και μου απαντάνε σε μία ημέρα αν το βρήκαν και πόσο θα κοστίσει.

  Εσύ θα τους αναφέρεις ότι τα βιβλία ανήκουν στη σειρά "Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας" και τους τόμους εκδίδει ο Εκδοτικός οίκος, Αφοι Μερετάκη "Το Βυζάντιον" στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος της επιμέρους σειράς που σε ενδιαφέρει είναι "Άπαντα Ιωάννου Δαμασκηνού" και σύμφωνα με τους εκδότες είναι 12 τόμοι.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη για άλλη μία φορά.
  Τελικά απο ότι είδα αυτή η σειρά μάλλον είναι ακριβώς αυτό που θέλω.

  http://www.politeianet.gr/index.php?page=shop.product_details&product_id=150932&option=com_virtuemart&Itemid=89&lang=el

  Δερματόδετη έκδοση με πρωτότυπο κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Η τιμή είναι προσιτή και άν και είναι δώδεκα οι τόμοι θα προσπαθήσω να τους αποκτήσω έναν έναν σιγά σιγά. Απο ότι είδα όμως το έργο εκδίδεται απο τον εκδοτικό οίκο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)και οι συγκεκριμένες εκδόσεις δέν έχουν δικό τους site.
  Στο site του βιβλιοπωλείου "Πολιτεία" βρήκα μερικούς μόνο τόμους αλλα θα επικοινωνήσω σήμερα μαζί τους για να τους ρωτήσω εάν και οι υπόλοιποι τόμοι είναι διαθέσιμοι.

  Ευχαριστώ,
  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μην σε ανησυχεί αυτή η διαφορά στον εκδοτικό οίκο. Οι Αφοι Μερετάκη τους διαθέτουν και πάλι. Ο Μερετάκης, έτσι κι αλλιώς, πάντα συμμετείχε με κάποιον ρόλο στις εκδόσεις αυτές, σχεδόν από την αρχή, από τη δεκαετία του '70. Μέχρι το 1986 νομίζω, οι τόμοι εκδίδονταν από τις "ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ", από το 1987 άρχισε να μπαίνει μαζί και ο λογότυπος "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΡΕΤΑΚΗ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ" και από το 2001 έμεινε μόνο ο λογότυπος του Μερετάκη.

  Χαίρομαι που βρήκες αυτό που σου χρειαζόταν.

  [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αυτή η πληροφορία για την έκδοση του βιβλίου μου είναι χρήσιμη διότι με έκπληξη είδα οτι ημερομινία έκδοσης του πρώτου τόμου στο site του βιβλιοπωλείου "Πολιτεία" είναι το 1978, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι τόμοι έχουν εκδοθεί απο το 1991 μέχρι το 1995. Μάλλον θα διαθέτει μόνο την παλιά έκδοση το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο. Όπως και να έχει τους έστειλα ένα email για να μάθω άν έχουν όλους τους τόμους κτλ. Ελπίζω να μου απαντήσουν σύντομα.

  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την βοηθειά σας.
  Επικοινώνισα με τον εκδοτικό οίκο, έριξα μία ματιά σε όλους τους τόμους και αγόρασα τους δύο πρώτους οι οποίοι είναι ακριβώς αυτό που ήθελα.
  Το μόνο πρόβλημα που παραμένει είναι οτι αυτή η σειρά δεν περιέχει τίποτε απο την ποίηση του αγίου Ιωάννη. Γνωρίζω οτι τα κείμενα της εκκλησίας είναι διάσπαρτα με κείμενά του αλλά ψάχνω για κάποιο βιβλίο (ή βιβλία) που θα συγκεντρώνει όλη την ποίηση του αγίου Ιωάννη.
  Άν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει προτείνοντάς μου κάποια έκδοση θα είμουν και πάλι υπόχρεος.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή